در طی سالیان اخیر و با رواج آپارتمان نشینی، بسیاری از رفتارهای اجتماعی و فرهنگی تغییر کرده، ولی بسیاری از نیازهای روزمره زندگی همچنان در آپارتمان برطرف می گردد. با این تفاسیر استفاده بهینه از فضای آپارتمانها ضروری بوده و هنگامی میسر می شود که از سطح و ارتفاع بطور همزمان استفاده شده و همچنین از گوشه ها و کنج های فضا نیز بهره کافی برده شود. به دلیل محدودیت فضای آپارتمانی در عصر حاضر بهتر است کمدهایی خریداری شود که تعداد کشوی بیشتری دارند. در این حالت سطح مورد استفاده کمد افزایش یافته و تعداد وسایل بیشتری در آن قرار می گیرد. همچنین بهتر است از کمدهایی که دارای طبقات با ارتفاع مختلف هستند استفاده نمود. به این ترتیب می توان متناسب با ارتفاع هر کالا، طبقه مناسب را نیز برای آن استفاده نمود.