فنگ شویی دانش باستانی شرقی برای مهار کردن انرژی طبیعت و بودن جزیی از انرژی بی پایان آن و در چند کلمه
شروع دوباره زندگی.

شروعی برای ایجاد " من " هایی نو و تازه ، خود من ، خانواده من ، خانه من و زندگی من .با هدف افزایش و ایجاد موفقیت ، خوشبختی ، هارمونی و تعادل و افزایش تغییرات مثبت در محیط اطراف ماست .انرژی طبیعت و یا انرژی " کی " یا " چی " که در زبان سانسکریت " پرانا " گفته می شود و برای ما ایرانیان همان برکت و رحمت خدا ست.