فنگ شویی ھنر باستانی شرق برای ترویج سلامتی، شادی، سعادت، انرژی و شور و اشتیاق، از طریق چیدمان صحیح اش  یا و دكو ر مناسب در منزل و یا محل کار است .
ھدف فنگ شویی در مجموع خلق حس ھماھنگی در خانه و محل کار فرد و در نتیجه زندگی اوست . در زندگی روزمره فراموش می كنی مكه ما فرزندا ن طبیعت ھستیم زیر ا انسان می تواند عمیقا از سوی محیط اطرافش تحت تاثیر قرار بگیرد. چه مثبت و چه منفی. فنگ شویی كمك می كند تا فقط موقعیت ھای مثبت ذھنی و شانس خوب درو ن محیط شخصی تان خلق شود. فنگ شویی یك ھنر شھودی است كه حس ھارمونی در آن بسی ار مھم است شما با  چند ا صلاح كوچك د ر چیدما ن اداری محل کارتا ن و یا چیدمان مبلمان و یا سایر عناصر منزلتان میتوانید انرژیھا را با خود ھماھنگ كنید. این یك نظریه آرمانی نیست بلكه روشی است كه سودمندی آن در طول قرنھا ثابت شده است.