در بخشهای مختلف مبلمان پارچه های مختلفی به کار می رود که به پارچه های رومبلی، پارچه های زیر مبلی و پارچه های درون مبلی تقسیم بندی می شوند. در اینجا توضیح مختصری نسبت به پارچه ها داده می شود: پارچه رومبلی در بخشهای مختلف مبلمان انواع گوناگونی از پارچه به كار میرود، اما مهمترین پارچه در مبلمان به علت در معرض دید بودن آن، پارچه رو مبلی است. پارچه های رومبلی دارای انواع مختلفی به شرح زیر بوده كه بنا به سلیقه و خواست مشتری بر روی مبلمان خریداری شده كشیده میشود: - پارچه ابریشمی ساده، طرحدار و تك گل - پارچه شانل - پارچه مخملی - پارچه تركمنی - چرم های طبیعی - چرم های مصنوعی پارچه زیر مبلی و درون مبلی معمولا خریدار پارچه های رومبلی را دیده و بر روی آن نظر داده و انتخاب می كند. پارچه های درون مبل و یا قسمت زیرین مبل از دید مشتری پنهان مانده و بنا به سلیقه و خواست فروشنده انتخاب می شود. در قسمت زیرین یا پشت مبلها و نیز بخشهایی از صندلی كه از دید مستقیم خارج است، از پارچه های كرباس و یا آستر استفاده می شود. همچنین مابین پارچه های رومبلی و قسمت فنر یا پنبه و اسفنج از پارچ های آستری برای جلوگیری از تماس پارچه های رویی استفاده می شود كه این عامل باعث عدم اصطكاك بین پارچه رویی مبلمان با اسفنج شده و دوام مبل را بیشتر میكند. در بعضی از مبلها از گونیهای نخی و پلاستیكی نیز برای این قسمت از كار استفاده می شود. در اینجا لازم به ذكر است كه بهتر است خریدار نوع پارچه زیر مبلی و درون مبلی را نیز بنا به سلیقه خود انتخاب كرده و از فروشنده بخواهد.